Mediatorzy

Mediatorzy

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich.


Mediatorem w sprawach karnych może być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( Dz. U. 2015.716):

1. osoba godna zaufania, która:

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła 26 lat,
 • zna język polski w mowie i piśmie,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego.

2. instytucja, która:

 • zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
 • zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7 wyżej wskazanego Rozporządzenia,
 • posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
 • została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego.

Mediatorem w sprawach nieletnich może być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ( Dz. U Nr 56 poz. 591 z późn. zm. ):

1. osoba godna zaufania, która:

 • ukończyła 26 lat,
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w wyżej cytowanym rozporządzeniu,
 • została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego.

2. instytucja, która:

 • została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego,
 • zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, profilaktyki przestępczości, ochrony wolności i praw człowieka.

Instytucją uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest również rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny, utworzony na podstawie odrębnych przepisów, który nie podlega wpisowi do wykazu.


Mediatorzy mogą być także wyznaczani do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.


Zgodnie z art. 1832 kodeksu postępowania cywilnego mediatorem w tych sprawach może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.  Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d