Mediacja w sprawach nieletnich

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów powstałych w wyniku czynu zabronionego, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego, z pomocą mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów zabronionych.


Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

 • Możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z czynu zabronionego na zaproponowanych przez siebie warunkach.
 • Okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków czynu zabronionego oraz oczekiwań wobec nieletniego.
 • Szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja nieletniemu?

 • Możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.
 • Szybsze zakończenie postępowania przed sądem.
 • Zmniejszenie kosztów postępowania przed sądem.
 • Daje szansę na zrozumienie i konieczność poniesienia odpowiedzialności za wyrządzone zło.

Jak sprawa trafia do mediacji?

 • W każdym stadium postępowania sąd rodzinny może za zgodą nieletniego i pokrzywdzonego skierować sprawę do mediacji.
 • Pokrzywdzony oraz nieletni mają prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do mediacji.

Jak długo może trwać mediacja?

 • Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż 6 tygodni.

Jak przebiega mediacja?

 • Po otrzymaniu postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji, mediator kontaktuje się z nieletnim i jego rodzicem lub opiekunem oraz pokrzywdzonym (jeżeli jest on małoletnim - także z jego rodzicem lub opiekunem) i wyjaśnia im cele postępowania mediacyjnego, jak również informuje o przysługujących uprawnieniach.
 • Jeżeli nieletni i pokrzywdzony decydują się na udział w mediacji, wybierają sposób jej prowadzenia w postaci bezpośredniej (spotkanie „twarzą w twarz") albo pośredniej (bez osobistego kontaktu); wówczas mediator spotyka się z uczestnikami na osobności, przekazując stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody.
 • Pokrzywdzony i nieletni na każdym etapie postępowania mediacyjnego mogą zrezygnować z udziału w mediacji.
 • Mediacja jest prowadzona w sposób neutralny i poufny.

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody albo jej brakiem.
 • Mediator przekazuje sądowi sprawozdanie z mediacji z dołączoną do niego ugodą, jeśli została zawarta.

Jakie skutki wywołuje ugoda mediacyjna?

 • Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy postępowania przed sądem.
 • Sąd powinien uwzględnić w orzeczeniu treść ugody mediacyjnej.

Mediacja jest bezpłatna- koszty ponosi Skarb Państwa.
Więcej informacji o mediacji na stronie
www.ms.gov.pl
w zakładce: „Działalność/Mediacje"
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/


Opracował Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Rejestr zmian dla: Mediacja w sprawach nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2014-10-06
Publikacja w dniu:
2014-10-06
Opis zmiany:
b/d